O prawach i obowiązkach ucznia...

PRAWA UCZNIA W NASZEJ SZKOLE

 

Każde dziecko ma fundamentalne prawo do wychowania i  dorastania w atmosferze miłości i bezpieczeństwa, z poszanowaniem jego podmiotowości i godności.

 

STATUTOWE PRAWA UCZNIA NASZEJ SZKOŁY:

 

· Prawo do nauki, informacji oraz rozwoju zainteresowań i talentów.

· Prawo do swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych.

· Prawo do życia bez przemocy oraz życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie .

· Prawo do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych.

· Prawo do prywatności.

 

W szkole masz prawo do godności i bezpieczeństwa, a to znaczy, że

Nikt w szkole nie może Cię:

¨ Obrażać

¨ Poniżać

¨ Ośmieszać

¨ Dręczyć psychicznie

¨ Używać wobec Ciebie siły i przemocy

 

Gdy przebywasz w szkole, nauczyciel musi Cie chronić przed jakąkolwiek przemocą.

Ponadto:

Masz prawo uzyskać pomoc w nauce od uczących Cię nauczycieli, gdy z ważnych powodów masz braki i nie jesteś w stanie opanować materiału nauczania.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA W NASZEJ SZKOLE…

 

Uczeń ma obowiązek:

 

¨ Być obecnym na wszystkich lekcjach

¨ Chodzić punktualnie na wszystkie zajęcia

¨ Uczyć się i być przygotowanym na wszystkie zajęcia

¨ Szanować rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły

¨ Szanować mienie szkolne

¨ Naprawiać wyrządzone szkody

¨ Dbać o zdrowie swoje i innych

¨ Dbać o dobre imię szkoły

¨ Dbać o ład i porządek oraz higienę  ( nie , być czystym )

¨ Kulturalnie zachować się w szkole i poza nią.

¨ Nie przeklinać

¨ Reagować na zło.

¨ Szanować pracę innych.

¨ Podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli, rady samorządu uczniowskiego.

¨ Nosić ubranie odpowiednie do pracy w szkole ( mieć je czyste, nosić strój na zajęcia wychowania fizycznego ),

¨ Na specjalne okazje ubierać się według zaleceń wychowawcy lub dyrekcji.

¨ Przynosić pisemne usprawiedliwienia od rodziców.

 

ZABRANIA SIĘ:

 

¨ PALENIA TYTONIU, PICIA ALKOHOLU, UŻYWANIA NARKOTYKÓW I WAGAROWANIA.

¨ Łamanie obowiązków jest KARANE!!!

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II