Projekty unijne
w naszej  w szkole

Pracownie Komputerowe dla Szkół - projekt finansowany przez EFS. Dzięki niemu otrzymaliśmy nową pracownię komputerową z dziesięcioma nowoczesnymi komputerami, skanerem, laserową drukarką oraz laptopem i projektorem. Z pracowni korzystają głównie uczniowie szkoły podstawowej i nauczyciele. Pracownię otrzymaliśmy w 2005 roku. Wartość pracowni to 42.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni realizowała trzyletni projekt Comenius pt. "Tutaj mieszkamy- przyjedź i złóż nam wizytę" w latach 2009-2008. Inicjatorkami i koordynatorkami projektu były: Magdalena Stolarz - pedagog szkolny i Ewa Martin - nauczyciel informatyki. Szkoła współpracowała z czterema zagranicznymi placówkami z: Anglii, Czech, Finlandii i Niemiec.

Zrealizowano projekt ”Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe  z MEN w kwocie 12.000 zł na stworzenie szkolnego monitoringu, który został zainstalowany na terenie szkoły. Celem tego działania było stworzenie jeszcze lepszego bezpieczeństwa dla uczniów w szkole jak i ochrona obiektu szkolnego.

Projekt „Od grosika do złotówki ” jest realizowany w naszej szkole od kilku lat. Projekt prowadzą p. Dorota Zapała, p. Małgorzata Białacka i p. Małgorzata Tomala. Uczniowie zdobywają  wiedzę z zakresu gospodarki rynkowej, poznają zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu. Takie programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy i zrozumienia zasad jego funkcjonowania Projekt jest pod patronatem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości a wdrażany przez ŚCDN w Kielcach. Opiekunem projektów z ramienia ŚCDN jest pani mgr Małgorzata Pluta. Realizacja tego typu projektu przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy z tego zakresu u najmłodszych dzieci.

Szkoła Podstawowa w Jaworzni brała udział w  projekcie „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” realizowanego przez grupę Edukacyjną S.A. na zlecenie MEN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym samym szkoła znalazła się w grupie 270 szkół z województwa świętokrzyskiego, które w latach 2009 – 2011 będą wdrażały nowatorski, elastyczny model edukacji dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, a także kształtowały kompetencje kluczowe w oparciu o głęboko humanistyczną teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

W realizacji projektu szkoły z terenu powiatu kieleckiego i m. Kielce pomagała Pani Urszula Wojsław-Kozłowska Edukator Projektu i Pani mgr Jolanta Lipiec. Pomoce dydaktyczne na kwotę 24000 zł otrzymała nasza szkoła na realizacje projektu.

 

Nauczycielem, który wdrażał projekt w naszej szkole była Pani mgr Małgorzata Tomala, następnie Pani mgr Dorota Zapała oraz Pani mgr Małgorzata Białacka. Zdjęcia w zakładce Aktualności szkoły prezentują rodzaje prowadzonych zajęć, ich dużą różnorodność i atrakcyjność dla uczniów.

W okresie od 10 października 2009r do 30 czerwca 2010 r szkoła przystąpiła do projektu: „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH HARCERSKIM SYSTEMEM WYCHOWAWCZYM WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Z TERENU MIASTA KIELCE I POWIATU KIELECKIEGO” realizowanego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięło udział 20 uczniów. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia szans uczniów na uzyskanie mocnych kompetencji koniecznych w dalszym procesie kształcenia. Na spotkaniach rozwijaliśmy kompetencje społeczne i obywatelskie, które przygotowały uczniów do pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu codziennym. Uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu: komunikacji interpersonalnej, asertywności jak również pracy w grupie. Koordynatorem wszelkich działań w ramach projektu była druhna Elżbieta Domagała.

Europejski program „Mleko w szkole”. Nasza szkoła otrzymuje produkty mleczne objęte dotacjami Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach. W ramach tego programu produkty mleczne otrzymują dzieci z klas I-VI. W tym programie nasza szkoła bierze udział od początku roku szkolnego 2007/2008.

Europejski program „Owoce w szkole”. Nasza szkoła korzysta z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu” Owoce w szkole” Ten program obejmuje uczniów klas I-III i trwa dopiero od II semestru roku szkolnego 2009/2010. Uczniowie otrzymują owoce i warzywa, które spożywają w czasie pobytu w szkole.

Szkoła Podstawowa w Jaworzni uczestniczyła w projekcie Radosna Szkoła. W ramach programu „Radosna szkoła” nasza placówka  otrzymała wsparcie finansowe na:

 

• pomoce dydaktyczne do stworzenia miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw będą  wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Na te cel otrzymamy 12.000 zł

 

• urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw będzie przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 45.000 zł z MEN oraz 45.000 zł z Urzędu Gminy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni realizuje projekt „Zrozumieć świat. Człowiek - najlepsza inwestycja”, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV – VI. Projekt trwa od grudnia 2010r do czerwca 2014 r.  W ramach projektu uczniowie rozwijają kompetencje  matematyczno - przyrodnicze oraz informatyczne. W ramach projektu szkoła pozyskała laptop oraz urządzenia do pomiarów matematyczno - przyrodniczych a także drobne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania projektu.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni od 3.10.2011r uczestniczyła w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”.

Dzieci pracowały w kilku grupach do których zostały zakwalifikowane po indywidualnych diagnozach.

Wyrównywały swoje szanse w:

¨ Zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

¨ Zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Rozwijały swoje zainteresowania w zajęciach przyrodniczo - matematycznych. Brały udział w zajęciach z logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

Więcej

W latach 2010- 2012 Urząd Gminy w Piekoszowie, Biblioteka Publiczna w Piekoszowie oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaworzni w porozumieniu z podobnymi instytucjami z Łotwy (Ulbroka) zrealizowały projekt COMENIUS REGIO "A book is our friend- developing Reading Education between adults and students".
Środki do realizacji zadań przeznaczone były z funduszy Unii Europejskiej.
Autorkami były pani Magdalena Wołowiec i Dorota Zapała, które zaprosiły do współpracy nauczycielki poznane w ramach zakończonego obecnie projektu "History by stories". Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się im zachęcić do działań edukacyjnych pozostałe instytucje. W realizację zadań aktywnie i chętnie włączyli się nauczyciele Gimnazjum, SP i pracownicy Biblioteki z Piekoszowa. Projekt dotyczy rozwijania czytelnictwa wśród uczniów i dorosłych mieszkańców obu regionów Polski i Łotwy. W jego ramach upowszechniana była znajomość literatury polskiej, łotewskiej i europejskiej oraz usprawnione zostały umiejętności językowe
i komunikacyjne. Biblioteki i szkoły popularyzowały czytelnictwo poprzez organizowanie Dni Książki, Dni Pięknego Czytania, wystawy prac artystycznych, udział w kursach szybkiego czytania i szkoleniach z zakresu zwiększania motywacji do czytania książek. Wydana została publikacja dotycząca metod popularyzowania książki w obu regionach. Ważne jest również to ,iż biblioteki szkolne i publiczne systematycznie doposażane były w atrakcyjne dzieła literatury pięknej, nie tylko w postaci książek, ale także płyt CD, audiobooków oraz w czasopisma.
Tworzone były ponadto interesujące multimedialne kąciki czytelnicze w szkołach i bibliotekach. Pracownicy współpracujących ze sobą instytucji odbywali wzajemne wizyty w celu poznawania kultury, oświaty oraz rozważania problematyki rozwijania czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie oraz popularyzacji narodowej i europejskiej literatury wzrosła motywacja mieszkańców obu regionów Europy do czytania książek.

Więcej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni od 1 września 2012r uczestniczyła w projekcie „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – Eduscience”. Projekt realizowano do 30 listopada 2014r w nauczaniu zintegrowanym.

Cele szczegółowe projektu:

¨ zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi/ informatyczno-technicznymi/ językami obcymi dzięki diametralnej zmianie dotychczasowej formuły nauczania;

¨ wzrost umiejętności związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych oraz stosowaniem metod badawczych w obrębie science dzięki udziałowi uczniów w realnym procesie badawczym;

¨ rozwój umiejętności posługiwania się technologią informatyczno-komputerową w procesie uczenia się dzięki zastosowaniu metody e-learningu/blended learningu;

¨ zwiększenie zainteresowania science u dziewcząt dzięki zastosowaniu wrażliwych na kwestie płci form promocji projektu, prowadzeniu zajęć oraz konstrukcji programów nauczania.

Więcej

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni zrealizowała projekt „Zrozumieć świat. Człowiek - najlepsza inwestycja”, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV - VI. Projekt trwał od grudnia 2010r do czerwca 2014 r.  W ramach projektu uczniowie rozwijali kompetencje  matematyczno - przyrodnicze oraz informatyczne. W ramach projektu szkoła pozyskała 2 laptopy oraz urządzenia do pomiarów matematyczno - przyrodniczych a także drobne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni realizowała w roku szkolnym 2013/2014 projekt Muzeum Narodowego w Kielcach „Człowiek najlepsza inwestycja”. Jego uczestnikami byli uczniowie klas IV - VI. Zajęcia odbywające się raz w tygodniu w muzeum  rozwijały kompetencje uczniów poprzez edukację muzealną. Działania edukacyjne prowadzone były w grupach, dzięki czemu uczniowie doskonalili umiejętność współpracy, rozwiązywania sytuacji problemowych. Uczniowie wykorzystywali nowoczesne technologie (tablica interaktywna, jaskinia multimedialna, rzeczywistość rozszerzona, projekcja holograficzna - DREAMOC, interaktywne lustro, wirtualny spacer, Awatar, gry internetowe).

Europejski program „Mleko w szkole”. Nasza szkoła otrzymuje produkty mleczne objęte dotacjami Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach. W ramach tego programu produkty mleczne otrzymują dzieci z klas I-VI. W tym programie nasza szkoła bierze udział od roku  2007/2008.

Europejski program „Owoce w szkole”. Nasza szkoła korzysta z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu „Owoce w szkole”. Ten program obejmuje uczniów klas I-III. Uczniowie otrzymują owoce i warzywa, które spożywają w czasie pobytu w szkole.

W latach 2013 - 2015 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie „Zachowaj równowagę” mającym na celu zapobieganie otyłości wśród dzieci i młodzieży. Projekt realizowany był w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy pod hasłem: Przedszkole, szkoła przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”. Podstawowym celem była promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości oraz innym przewlekłym chorobom  poprzez edukację w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

Od września do grudnia 2017r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni uczestniczyła w programie „Bezpieczna+”. Był to rządowy program wspomagania w latach 2015 - 2017 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”.

 

Więcej

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni uczestniczyła w projekcie „Aktywna tablica”. W ramach projektu szkoła otrzymała 2 tablice interaktywne z oprzyrządowaniem. Dzięki temu lekcje z uczniami są ciekawsze i bardziej atrakcyjne.

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni realizowała projekt „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. W ramach programu szkoła otrzyma pomoce dydaktyczne oraz meble do pracowni przyrodniczej w kwocie 30 tys. zł. Dzięki temu uczniowie wraz z opiekunami będą mogli zbadać czystość powietrza, wody w naszej gminie, zbadać rodzaje i stopień zanieczyszczenia gleby a także poznać zalety alternatywnych źródeł energii.

W latach 2018/2019 i 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni będzie uczestniczyła w projekcie międzynarodowym ERASMUS+ pt. "Little steps make a big difference. Together we care for our home" - „Małymi krokami zmierzamy ku dużej zmianie. Wspólnie troszczymy się o nasz dom”. Międzynarodowa współpraca szkół ma na celu wspólne realizowanie programu „Eco School” i zdobycie certyfikatu Zielonej Flagi. Partnerstwo obejmuje sześć szkół z Polski, Słowacji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii  i Turcji.