Informacje o szkole...

Kontakt ze szkołą

 

tel. 0413061071

Świetlica szkolna

Sala gimnastyczna

Sala komputerowa

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

Sekretariat szkoły

 

Biblioteka szkolna

Gabinet pedagoga szkolnego

Nasze nowe boisko szkolne

Krótka historia naszej szkoły…

 

Przygotowania do budowy szkoły w Jaworzni można datować od września 1957 roku. Wtedy to zaczęto gromadzić kamień na tą inwestycję. Zobowiązali się do tego miejscowi gospodarze. Dotychczas nauka odbywała się w baraku, wybudowanym w 1947 roku. Posiadał on jedynie 3 sale lekcyjne, nieco później dobudowano jeszcze jedną. Kiedy jednak i to nie wystarczało, by pomieścić uczniów, wynajęto u miejscowych gospodarzy 3 sale, niskie, w dodatku słabo oświetlone. Teren wokół szkoły był nieuporządkowany, bez ogrodzenia. Wybudowanie nowej, przestrzennej szkoły stało się koniecznością. Jednak decyzja o rozpoczęciu budowy odwlekana była kilkakrotnie.

Rozpoczęto ją wreszcie 3 maja 1964 roku. Prace wstępne - kopanie fundamentów - wykonywali mieszkańcy wsi w tzw. czynie społecznym. Każdy zadeklarował 10 dniówek przy budowie szkoły. Pracę wykonywali z wielką ofiarnością, pracowali nawet ludzie, którzy nie posiadali dzieci w wielu szkolnym, emeryci. Dzięki temu budowa postępowała rzeczywiście w szybkim tempie. 17 kwietnia 1966 przystąpiono do tynkowania pomieszczeń. Również młodzież szkolna pomagała przy różnych drobnych pracach, takich jak: zasypywanie rowów ściekowych, kanalizacyjnych, porządkowanie terenu, zasypywanie fundamentów. W salach lekcyjnych położono beton pod posadzki.

W maju przystąpiono do zakładania stropodachu oraz do tynkowania budynku z zewnątrz. 10 września 1966 roku o godz. 1400 nastąpił, wreszcie długo wyczekiwany przez mieszkańców wsi, nauczycieli i uczniów moment - uroczyste otwarcie nowej szkoły. Na uroczystość przybyło wielu gości. Po przecięciu wstęgi goście, nauczyciele i uczniowie udali się do sali gimnastycznej, by obejrzeć program artystyczny, a następnie zwiedzili szkołę. Na jej wyposażenie otrzymano wówczas 320 tys. złotych. W 1966 roku - kiedy po raz pierwszy rozległ się dzwonek w nowej szkole - jej kierownikiem był p. Marian Bełczykowski. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 14 osób: p.p. D. Bełczykowska, J. Cieplewicz, J. Ambor, J. Jarząb, S. Karwacka, M. Łukasik, M. Olech, Z. Piechnowska, Z. Pytel, A. Wawszczyk, M. Robak, J. Śmiech. W szkole funkcjonowało 15 oddziałów z ogólną liczbą dzieci 286.

W 1985 roku dotychczasowy kierownik szkoły Marian Bełczykowski odszedł na emeryturę. Kiedy 2 września 1985 zapoczątkowano nowy rok szkolny, uczniów powitała również nowa dyrektor szkoły - p. Stefania Kozera.

W 1999 roku powstało w Jaworzni gimnazjum, którego dyrektorem została p. Jolanta Kuzia, zaś dyrektorem podstawówki - p. Małgorzata Czekaj.

Rok 2002 przyniósł kolejne zmiany: obie szkoły - podstawówkę i gimnazjum przekształcono w Zespół Placówek Oświatowych. Dyrektorem zespołu została p. Małgorzata Czekaj, zaś jej zastępcą - p. Wioletta Woś.

Dnia 1 września 2005roku rozwiązano Zespół Placówek Oświatowych i powstały 2 niezależne szkoły: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum nr 2.

Po 7 latach zmieniono jednak decyzję i ponownie dnia 1 września 2012r utworzono Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni. W jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkole w Jaworzni.

 

Obecnie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzni uczy się 170 uczniów w 9 oddziałach klasowych (2018/2019r). Zatrudnionych jest 21 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Szkoła dysponuje następującą bazą dydaktyczną: sekretariat szkoły, klasopracownie, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka z czytelnią, nowe boisko szkolne.

 

 

 

 

 

Nasz patron

Kadra pedagogiczna

Nasze osiągnięcia

Dokumenty szkolne