ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

Biblioteka szkolna

Nasz patron

Kadra pedagogiczna

Nasze osiągnięcia

Dokumenty szkolne

Biblioteka szkolna przy Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni jest placówką publiczną obejmującą: przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Z księgozbioru biblioteki korzysta ponad 200 uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. Opiekunem biblioteki jest mgr Katarzyna Dąbek.

Nauczyciel bibliotekarz przeprowadza lekcje biblioteczne dla dzieci, organizuje konkursy czytelnicze i plastyczne, wystawy, kiermasze oraz spotkania z ciekawymi ludźmi: artystami plastykami, muzykami, historykami, przedstawicielami muzeum, literatami.

Księgozbiór biblioteki liczy 10 tys. woluminów, ze względu na sytuację finansową szkoły biblioteka nie prowadzi prenumeraty - prasa, zbiory audiowizualne to tylko nieliczne egzemplarze. Również filmy  i audiobooki to zaledwie kilka egzemplarzy edukacyjnych (przyroda, adaptacje lektur). Multimedia i płytoteka to zbiory stworzone przez nauczycieli.

 

INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 

1. Biblioteka szkolna jest czynna we wszystkie dni pracy szkoły, w godzinach umożliwiających dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Informacja o czasie pracy biblioteki umieszczona jest na drzwiach biblioteki i tablicy ogłoszeniowej na dolnym korytarzu.

2. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły tj. przede wszystkim lektury szkolne, podręczniki, literaturę pedagogiczną i informacyjną, literaturę piękną i popularnonaukową, czasopisma, programy edukacyjne na kasetach video i płytach CD.

3. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

4. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu biblioteki.

5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

6. W bibliotece obowiązuje kultura zachowania i zakaz spożywania posiłków.

7. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:

a. wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa),

b. czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory audiowizualne),

c. korzystając w pracowniach przedmiotowych (pomoce przekazane do dyspozycji nauczyciela).

8. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

9. Książki wypożyczonej nie można przekazywać osobom trzecim.

10. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek. O ilości wypożyczeń decyduje nauczyciel- bibliotekarz.

11.  Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania i dbania o wypożyczone książki.

12. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza. Wartość zwróconej książki powinna odpowiadać wartości zagubionej.

13. Uczeń, który nie oddał książek do biblioteki w terminie, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego do chwili uregulowania tego stanu.

14. Jeżeli uczeń przetrzymuje książki w domu i nie kontaktuje się z biblioteką wówczas bibliotekarz może wpisać mu do zeszytu uwag upomnienie za niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych.

15. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki należy oddać do biblioteki.

16. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

17. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy i samokształcenia użytkowników biblioteki szkolnej.

2. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.

4. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów multimedialnych.

5. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

6. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy  korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu na krótki termin.

7. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika z prawa korzystania z czytelni.

8. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

9. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami, bez jedzenia, kurtki, plecaka. Torby należy przed wejściem pozostawić w wyznaczonym do tego miejscu.

CZAS PRACY BIBLIOTEKI

Galeria zdjęć

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

910 - 1010 , 1100 - 1100

Wtorek

905 - 1205 ,

Środa

1100 - 1300

Czwartek

1010 - 1310,

Piątek

730 - 1130,